ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΑΣΕ
 
Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Μελών του ΣΔΚΑΣΕ κατά την Καταστατική Γενική Συνέλευση Μελών του στην …………………
 
 
ΑΡΘΡΟ 1
 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΔΚΑΣΕ
 
1. Τα όργανα της διοίκησης της Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ανατολικής Στερεάς & Εύβοιας (ΣΔΚΑΣΕ) είναι:
  1α.  Η Γενική Συνέλευση των Μελών του.
 
   1β. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΔΚΑΣΕ
 
2. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των παραπάνω οργάνων διοίκησης καθορίζονται από το καταστατικό του ΣΔΚΑΣΕ, τον παρόντα κανονισμό, τις αποφάσεις του ΔΣ και των ΓΣ του ΣΔΚΑΣΕ.
 
3. Άτομα στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις εκπίπτουν αυτοδικαίως της ιδιότητάς τους ως μέλη των οργάνων διοίκησης και ως διαιτητές εν ενεργεία ή μη :
 
  3α. Όποιοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
 
  3β. Όσοι έχουν στερηθεί τη φίλαθλη ιδιότητά τους και για όσο χρόνο διαρκεί η εν λόγω στέρηση.
 
  3γ. Όποιοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους και χρήσης απαγορευμένων ουσιών καθώς και για στάση, έσχατη προδοσία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία, δωροληψία, συκοφαντική δυσφήμιση, λιποταξία, παραχάραξη, πλαστογραφία,  ψευδορκία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336-353 του Π.Κ.), ως και για παράβαση της νομοθεσίας περί τα ναρκωτικά.
 
   3δ. Όσοι δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις που περιγράφει το άρθρο 4 παρ. 7 εδ. α και β ή  υποβάλλουν δηλώσεις με ψευδές περιεχόμενο εκπίπτουν αυτοδικαίως από τους πίνακες διαιτητών ή από τα όργανα διαιτησίας.
 
 
4. Εγγεγραμμένοι στην δύναμη του ΣΔΚΑΣΕ -Μέλη είναι:
 
     4α. Οι ενεργοί και μη ενεργοί διαιτητές οι οποίοι υποβάλουν ετησίως δήλωση ενεργείας η μη ενεργείας αντίστοιχα.
 
     4β. Τα επίτιμα του μέλη.
 
     4γ. Οι ανενεργοί διαιτητές που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση ενεργείας και δεν είναι ταμειακώς εντάξει αλλά παραμένουν καταγεγραμμένοι στα μητρώα του ΣΔΚΑΣΕ, με το περιορισμό ότι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογικές διαδικασίες και στις γενικές συνελεύσεις και δεν έχουν δικαίωμα αιτήσεως μεταγραφής σε άλλο σύνδεσμο. Η επανάκτηση της ιδιότητας ενεργού η μη ενεργού διαιτητή απαιτεί την καταβολή των οικονομικών ετησίων συνδρομών για όσο διάστημα δεν είχαν καταβληθεί αυτές. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο άμεσα ενδιαφερόμενος να καταθέσει έγγραφη αίτηση στο ΓΓ του Συνδέσμου, με την οποία θα αιτείται την επανάκτηση της ιδιότητας του ενεργού ή μη ενεργού διαιτητή και η οποία αίτηση θα εξετασθεί στο επερχόμενο ΔΣ.
 
Ανενεργοί διαιτητές που υποβάλουν δήλωση ενεργείας μετά από 4 έτη οφείλουν να παρακολουθήσουν πάλι σχολή διαιτησίας του ΣΔΚΑΣΕ για να προσαρμοστούν με τις αλλαγές κανονισμών του αθλήματος.
 
Πέραν τούτου πρέπει να καταβάλουν τις ετήσιες συνδρομές τους για τα έτη ανενεργείας τους.
 
ΑΡΘΡΟ 2
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΔΚΑΣΕ
 
1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΔΚΑΣΕ συγκροτείται, λειτουργεί και έχει τις αρμοδιότητες όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό του.
 
2. Η Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΔΚΑΣΕ μετά από αίτηση διαγραφέντος μέλους, αποφασίζει την επανεγγραφή του στα μητρώα του ΣΔΚΑΣΕ.
 
3. Άπαξ και ορισθεί Γενική Συνέλευση (Έκτακτη ή Τακτική), οποιοδήποτε μέλος του ΣΔΚΑΣΕ μπορεί να θέσει θέμα προς συζήτηση με τον παρακάτω τρόπο : θα πρέπει να στείλει μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στο email του ΣΔΚΑΣΕ, εγγράφως, το θέμα που θέλει να συζητηθεί. Το μήνυμα θα πρέπει να έχει σταλεί στον ΣΔΚΑΣΕ εώς τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν πχ η ΓΣ είναι ορισμένη για Δευτέρα, τότε το μήνυμα θα πρέπει να έχει σταλεί έως την προηγούμενη Παρασκευή στις 24:00. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι απλός : το ΔΣ θα πρέπει να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μαζέψει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την συζήτηση του θέματος που τέθηκε. Εάν σταλεί εκτός προθεσμίας, θα αποφασίζει το ΔΣ εάν θα συζητηθεί κρίνοντας από την σοβαρότητα του. Εάν μέσα στις τρεις ημέρες προκύψει ένα πραγματικά σοβαρό θέμα, τότε ο συνάδελφος που θέλει να το θέσει προς συζήτηση, θα πρέπει να είναι στο χώρο της ΓΣ, τριάντα λεπτά (30’) πριν την προκαθορισμένη έναρξη της και να ενημερώσει εγγράφως τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα για το θέμα που έχει προκύψει.
 
4. Το ΔΣ του ΣΔΚΑΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει εάν το θέμα που τίθεται εκτάκτως, έχει όντως προκύψει τις τελευταίες τρεις (3) ημέρες. Εάν αυτό δεν ισχύει, τότε το ΔΣ και με δεδομένο τον αριθμό των θεμάτων που τέθηκαν εγκαίρως, μπορεί να αποφασίσει να μην συζητηθεί το θέμα.
 
5. Στα θέματα προς συζήτηση θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας και η σειρά αυτή θα αποδεικνύεται από την ημέρα και ώρα αποστολής του θέματος από τον συνάδελφο.
 
6. Για όλα τα θέματα που τέθηκαν εγκαίρως ή μη και δεν πρόλαβαν να συζητηθούν, το ΔΣ δεσμεύεται να απαντήσει εγγράφως στους συναδέλφους που τα έθεσαν, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. Η απαντήσεις αυτές θα κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του ΣΔΚΑΣΕ προκειμένου να γνωρίζουν κι εκείνα. 
 
7. Για την διευκόλυνση όλων θα υπάρχει ηλεκτρονική φόρμα αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΣΔΚΑΣΕ, την οποία θα χρησιμοποιεί όποιος θέλει να θέσει ένα θέμα προς συζήτηση.
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΔΚΑΣΕ
 
Το ΔΣ του ΣΔΚΑΣΕ συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του, έχει δε με βάση τον παρόντα κανονισμό και τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
1. Το ΔΣ οργανώνει τουλάχιστον μια φορά ανά μήνα συγκέντρωση για τα μέλη του που μπορεί να έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.Τα μέλη του ΣΔΚΑΣΕ υποχρεούνται να συμμετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Στις συγκεντρώσεις αυτές κρατούνται παρουσίες με ευθύνη του γενικού γραμματέα.
 
2. Το ΔΣ για την καλύτερη και πιο υπεύθυνη παρακολούθηση των διαιτητών του ΣΔΚΑΣΕ, ορίζει ενεργά και μη ενεργά μέλη του, σαν παρατηρητές. Έχει την δυνατότητα να εγκρίνει ποσό κάλυψης οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης των παρατηρητών. Οι παρατηρήσεις συλλέγονται και αξιολογούνται. Λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση σε κατηγορίες των διαιτητών καθώς και στην επιλογή των προστάζ.
 
3. Το ΔΣ ελέγχει ανά τακτά διαστήματα τις οφειλές των μελών του που κρατούνται με ευθύνη του ταμία.
 
4. Το ΔΣ ορίζει τριμελή Επιτροπή Εκπαίδευσης του ΣΔΚΑΣΕ η οποία απαρτίζεται από τρία μέλη του ΔΣ και επιλαμβάνεται των θεμάτων εκπαίδευσης (σχολές διαιτησίας, σεμινάρια, εξετάσεις μη αξιολογημένων διαιτητών, εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις κ.λ.π.).
 
5. Ορίζει τον εκπρόσωπό/εκπροσώπους του ΣΔΚΑΣΕ στην ΟΔΚΕ που μπορεί να είναι μέλος ή μέλη του ΔΣ. Εγκρίνει και καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης του εκπρόσωπου/εκπροσώπων στις εργασίες της ΟΔΚΕ.
 
6. Συνεργάζεται με την ΚΕΔ ΕΟΚ ή/και την ΟΔΚΕ για την διοργάνωση σεμιναρίων που λαμβάνουν χώρα εντός της περιφέρειας ευθύνης του.
 
7. Παραπέμπει για αγωνιστικές παραβάσεις η παραβάσεις συμπεριφοράς που είναι αντίθετες με την ιδιότητα του διαιτητή, μετά από απόφαση του ΔΣ οποιονδήποτε διαιτητή οποιασδήποτε κατηγορίας ενώπιον της ΚΕΔ ΕΟΚ ή της ΚΕΔ ΕΣΚΑΣΕ με έγγραφη παραπομπή.
 
8. Αναστέλλει την δήλωση ενεργείας πρόσκαιρα ή οριστικά θέτοντας σε διαθεσιμότητα οποιονδήποτε διαιτητή εν ενεργεία ή μη, κατόπιν απόφασης της πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του ΔΣ του ΣΔΚΑΣΕ, για σοβαρές ενέργειες αντίθετες με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των διαιτητών, οι οποίες δεν σχετίζονται με την αγωνιστική τους απόδοση.
 
9. Συνεργάζεται με ελεύθερους επαγγελματίες (λογιστή και νομικό σύμβουλο) για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους.
 
10. Προτείνει στα αρμόδια όργανα – σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις - τους διαιτητές που θα λάβουν μέρος στο Σεμινάριο Επιλογής Διαιτητών (Προστάζ) Γ’ Εθνικής κατηγορίας.
 
11. Αξιολογεί και επιλέγει κάθε χρόνο τους διαιτητές των τοπικών κατηγοριών και αποστέλλει τους πίνακες στην ΚΕΔ ΕΣΚΑΣΕ.
 
12. Οργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης και διενεργεί εξετάσεις για την αξιολόγηση και εξέλιξη των διαιτητών τοπικών κατηγοριών.
 
13. Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΔΚΑΣΕ αποστέλλει μέχρι την 10η Ιουλίου κάθε έτους στην ΚΕΔ ΕΟΚ, την ΟΔΚΕ και την ΚΕΔ ΕΣΚΑΣΕ τον πίνακα των διαιτητών Εθνικών και Τοπικών κατηγοριών αντίστοιχα, καθώς και τον πίνακα των μη ενεργών διαιτητών που περιλαμβάνει μόνον όσους υπέβαλλαν νόμιμα δήλωση εν ενεργεία η μη ενεργεία διαιτητή. Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται όπως προβλέπει το άρθρο 4.
 
15. Το ΔΣ του ΣΔΚΑΣΕ αποφασίζει την λειτουργία σχολών διαιτησίας και αποστέλλει έγγραφο στην ΚΕΔ ΕΟΚ ή ΟΔΚΕ για τον ορισμό καθηγητών διαιτησίας που θα διδάξουν σε αυτές και τον ορισμό υπεύθυνων στη σχολές αυτές.
 
16. Μεριμνά για την εύρεση οικονομικού χορηγού ή σπόνσορα διαφήμισης του ΣΔΚΑΣΕ. Οι προτάσεις χορηγίας καθώς και η διάρκεια αυτών εγκρίνονται από το ΔΣ του ΣΔΚΑΣΕ.
 
17. Διατηρεί ενημερωτική ηλεκτρονική σελίδα στο διαδίκτυο για την καλύτερη ενημέρωση των μελών του ΣΔΚΑΣΕ και διατηρεί ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) για την επικοινωνία με τα μέλη του, με φορείς ή τρίτα πρόσωπα που θα επιθυμούσαν να ενημερωθούν για θέματα διαιτησίας και τις δραστηριότητες του ΣΔΚΑΣΕ.
 
18. Η επίσημη αλληλογραφία ΣΔΚΑΣΕ- Μελών διαιτητών διεκπεραιώνεται με e-mail, για εξασφάλιση της οικονομίας και της ταχύτητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. όγκος συνημμένων) αυτή θα διεκπεραιώνεται με ταχυδρομείο. Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής-παραλαβής e-mail η αλληλογραφία θα πραγματοποιείται με φαξ.
 
19. Ορίζει το/τα μη εν ενεργεία μέλη του, τα οποία θα απαρτίζουν την ΚΕΔ που λειτουργεί παρά την τοπική ένωση όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός ανενεργών μελών που να πληρούν τις προϋποθέσεις  για  να επανδρώσουν την ΚΕΔ, τότε κατ’ εξαίρεση ο ΣΔΚΑΣΕ μπορεί να προτείνει ενεργά μέλη προκειμένου να συμπληρωθεί η ΚΕΔ. Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ του ΣΔΚΑΣΕ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της ιδιότητας να βρίσκονται στην ΚΕΔ των μελών αυτών, ενεργών ή μη ενεργών.
 
20. Οφείλει να παρέχει σε κάθε μέλος του διαιτητή εν ενεργεία ή μη εν ενεργεία, με κάθε νόμιμο μέσο, το σχετικό έντυπο δήλωσης ενεργείας ή μη ενεργείας. Ο ΣΔΚΑΣΕ υποχρεούνται να επιλέγει για την στελέχωση επιτροπών και λοιπών οργάνων μόνον όσους υπέβαλλαν κάποια από τις παραπάνω δηλώσεις.
 
 
ΑΡΘΡΟ 4
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ -ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
 
1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του διαιτητή απαιτείται η συμμετοχή και η επιτυχής αποφοίτηση του ενδιαφερομένου από σχολή διαιτητών καλαθοσφαίρισης η οποία διοργανώνεται από το ΣΔΚΑΣΕ η άλλο σύνδεσμο διαιτητών καλαθοσφαίρισης.
 
Ο ενδιαφερόμενος για να έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω σχολή πρέπει να έχει απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής και να πληροί τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο ΣΔΚΑΣΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. αναλογία διαιτητών / αγωνιστικών υποχρεώσεων, μη επαρκής αριθμός Διαιτητών κ.λ.π.) μπορεί κάποιος να αποφοιτήσει από τις Σχολές Διαιτησίας, καθώς και να διευθύνει αγώνες, εάν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, με συγκατάθεση του κηδεμόνα του.
 
2. Εν ενεργεία Διαιτητής : θεωρείται αυτός που έως την 30η Ιουνίου κάθε έτους, υποβάλλει δήλωση εν ενεργεία Διαιτητή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και είναι οικονομικά τακτοποιημένος. Η μη έγκαιρη ή η ελλιπής προσκόμιση δικαιολογητικών συνεπάγεται την άρση δήλωσης εν ενεργεία Διαιτητή (κατάσταση ανενεργείας) για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο και απαγόρευση διεύθυνσης αγώνων οποιασδήποτε κατηγορίας και αθλητικής αρχής. Εκπρόθεσμη δήλωση ή δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά.
 
3. Μη εν ενεργεία Διαιτητής: θεωρείται αυτός που έως την 30η Ιουνίου κάθε έτους, υποβάλλει στο Σύνδεσμό του δήλωση μη εν ενεργεία Διαιτητή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και είναι οικονομικά τακτοποιημένος. Η μη έγκαιρη ή η ελλιπής προσκόμιση δικαιολογητικών θα συνεπάγεται την άρση δήλωσης μη εν ενεργεία Διαιτητή (κατάσταση ανενεργείας) για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο και απαγόρευση στελέχωσης οποιασδήποτε Επιτροπής σε αθλητική αρχή ή η χρησιμοποίηση ως παρατηρητή διαιτησίας ή κομισάριου αγώνων. Εκπρόθεσμη δήλωση ή δικαιολογητικά δε θα γίνονται δεκτά.
 
4. Μέλος του ΣΔΚΑΣΕ που δεν υποβάλει δήλωση εν ενεργεία ή μη Διαιτητή έως 30 Ιουνίου κάθε έτους δεν έχει δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τη στελέχωση επιτροπών και λοιπών οργάνων αρμοδιότητας του αθλήματος, για όλη την αγωνιστική περίοδο. Για την υποβολή εκ νέου δήλωσης υποχρεούται να τακτοποιηθεί οικονομικά για το χρονικό διάστημα μη υποβολής δήλωσης.
 
5. Ενεργοί και μη διαιτητές έχουν δικαίωμα να είναι μέλη μόνο του ΣΔΚΑΣΕ και δεν έχουν δικαίωμα να προσφέρουν υπηρεσίες διαιτησίας σε άλλους Συνδέσμους εκτός αν έχουν ορισθεί από την αρμόδια ΚΕΔ ΕΟΚ ή ΚΕΔ ΕΣΚΑΣΕ.
 
6. Μεταγραφή διαιτητή εν ενεργεία ή μη σε άλλο Σύνδεσμο επιτρέπεται και μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και μόνο σε περίπτωση μετοίκησης, φοίτησης, στράτευσης ή για λόγους εργασίας, με την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω διαιτητής θα διαγραφεί από τα μητρώα του ΣΔΚΑΣΕ και αφού προηγούμενα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του (οικονομικές, απολογητικές κτλ).
 
7. Οι  διαιτητές  εν  ενεργεία  και  μη  υποχρεούνται να  υποβάλουν ηλεκτρονικά στον ΣΔΚΑΣΕ, μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου, έγγραφη δήλωση ενεργού ή μη ενεργού διαιτητού, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα έγγραφα:
 
7α. Για τους εν ενεργεία διαιτητές:
 
(1) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
 
(2) Ιατρικές γνωματεύσεις πιστοποίησης ικανότητας άθλησης από παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο.
 
(3) Ειδικότερα για τους διαιτητές που διαιτητεύουν αγώνες επαγγελματικών πρωταθλημάτων, αποδεικτικό ότι υπέβαλαν κατά το τελευταίο έτος δήλωση περιουσιακής των ιδίων, των συζύγων τους και των ανήλικων ή προστατευομένων τέκνων τους στον αρμόδιο Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τις διατάξεις του νόμου 2429/1996 (ΦΕΚ 155Α), καθώς και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό νόμο.
 
7β. Για τους διαιτητές μη εν ενεργεία:
 
(1) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
 
(2) Ειδικότερα για τους μη εν ενεργεία διαιτητές που παίρνουν μέρος ως κομισάριοι ή παρατηρητές διαιτησίας σε αγώνες επαγγελματικών πρωταθλημάτων, αποδεικτό ότι υπέβαλαν κατά το τελευταίο έτος δήλωση περιουσιακής των ιδίων, των συζύγων τους και των ανήλικων ή προστατευομένων τέκνων τους στον αρμόδιο Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τις διατάξεις του νόμου 2429/1996 (ΦΕΚ 155Α), καθώς και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό νόμο.
 
7γ. Οι εν ενεργεία διαιτητές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
 
(1) Διαιτητές Τοπικών Κατηγοριών.
 
(2) Διαιτητές Εθνικών Κατηγοριών.
 
 
ΑΡΘΡΟ 5
 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ -ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
 
Οι διαιτητές τοπικών κατηγοριών διακρίνονται σε:
 
1. Δόκιμους Διαιτητές, Διαιτητές Γ΄ Κατηγορίας, Διαιτητές Β΄ Κατηγορίας, Διαιτητές Α΄ Κατηγορίας
 
1α. Οι δόκιμοι διαιτητές αποφοιτήσαντες από τις σχολές διαιτησίας προάγονται και ονομάζονται διαιτητές Δ’ κατηγορίας με απόφαση ΔΣ του ΣΔΚΑΣΕ στον οποίο ανήκουν εφόσον έχουν επιδείξει άμεμπτο ήθος, άριστη διαγωγή, προθυμία και καλή αγωνιστική απόδοση μετά από 4μηνο χρονικό διάστημα.
 
1β. Οι διαιτητές Δ’,Γ’, και Β’ κατηγορίας προάγονται σε ανώτερη κατηγορία με απόφαση του ΔΣ βάσει ικανοτήτων, συμμετοχής στις υποχρεώσεις του συνδέσμου και αγωνιστικής συμμετοχής.
 
1γ. Οι διαιτητές Α’ κατηγορίας προάγονται σε διαιτητές Γ’ Εθνικής κατηγορίας όπως προβλέπει το άρθρο του παρόντος κανονισμού.
 
1δ. Για να προαχθεί Διαιτητής στην Α΄ Κατηγορία θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
 
2. Διαιτητές Γ' Εθνικής κατηγορίας, Διαιτητές Β’ Εθνικής κατηγορίας, Διαιτητές Α’ Εθνικής κατηγορίας (Α1 και Α2 Εθνικής κατηγορίας), Διεθνείς Διαιτητές
 
2α. Για να προαχθεί Διαιτητής στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι Α’ τοπικής κατηγορίας.
 
 
ΑΡΘΡΟ 6
 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
 
Το όριο ηλικίας των εν ενεργεία διαιτητών όλων των κατηγοριών, είναι το όριο που ορίζει η ΕΟΚ και η FIBA και ισχύει για τα μέλη του ΣΔΚΑΣΕ.
 
 
ΑΡΘΡΟ 7
 
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΔΚΑΣΕ
 
Με απόφαση του ΔΣ του ΣΔΚΑΣΕ μπορούν να ονομασθούν επίτιμα Μέλη και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις Επίτιμοι Πρόεδροι, Διαιτητές μέλη του ΣΔΚΑΣΕ που έχουν αποχωρήσει από την ενεργό δράση και έχουν επιδείξει καθ’ όλο το διάστημα της προσφοράς των υπηρεσιών τους ήθος προθυμία, συνέπεια και αφοσίωση στο λειτούργημα της διαιτησίας. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δεν καταβάλουν συνδρομές.
 
ΑΡΘΡΟ 8
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΔΚΑΣΕ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΠΟΙΝΕΣ
 
α. Οι ενεργοί διαιτητές, οι μη ενεργοί διαιτητές καθώς και όλοι οι εν γένει εμπλεκόμενοι στο λειτούργημα της διαιτησίας στην καλαθοσφαίριση οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, τον κανονισμό διαιτησίας της ΕΟΚ, την ΟΔΚΕ, το Καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του ΣΔΚΑΣΕ και τις αποφάσεις των οργάνων του ΣΔΚΑΣΕ καθώς και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τα όσα υπαγορεύουν η ηθική, η ευπρέπεια και η δεοντολογία του διαιτητικού λειτουργήματος. Η παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, όπως και τα ειδικώς κατωτέρω αναφερόμενα πειθαρχικά παραπτώματα.
 
β. Ντόπινγκ απαγορευμένες ουσίες :
 
Το ντόπινγκ θέτει σε κίνδυνο την υγεία των διαιτητών, είναι αντίθετο με τις θεμελιώδεις αρχές του αθλητισμού και εκ τούτου απαγορεύεται.
 
Ως ντόπινγκ νοείται η χρήση απαγορευμένων ουσιών. Η πράξη αυτή είναι πειθαρχικά ελεγκτέα ανεξαρτήτως του αν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια διοργάνωσης (αγώνα καλαθοσφαίρισης) ή εκτός αυτής, καταλαμβανομένων όλων των εν γένει υποχρεώσεων των διαιτητών (αξιολογήσεις, αγωνιστικά τεστ, σεμινάρια κ.α).
 
Κάθε χρήση απαγορευμένης ουσίας θα τιμωρείται με διαγραφή του μέλους που υποπίπτει σε αυτό το παράπτωμα.
 
γ. Δυσφήμιση Διαιτητικού λειτουργήματος
 
1. Ως δυσφήμιση διαιτητικού λειτουργήματος, νοείται η προσβλητική και ανάρμοστη συμπεριφορά που αντίκειται στην διαιτητική δεοντολογία ή στρέφεται κατά της λειτουργίας του θεσμού της διαιτησίας στο χώρο της καλαθοσφαίρισης ή πλήττει το κύρος αυτής σε Εθνικό επίπεδο. Τούτο συντελείται ιδίως:
 
1α. Με την παράβαση ή μη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του ΣΔΚΑΣΕ και των οργάνων της.
 
1β. Με την υλοποίηση κάθε ενέργειας προς καταστρατήγηση των διατάξεων του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού, των αποφάσεων του ΣΔΚΑΣΕ και των οργάνων της
 
1γ. Με την επιδίωξη περιουσιακού οφέλους ή προβολή χρηματικών αξιώσεων κατά του ΣΔΚΑΣΕ ή των οργάνων της, δικαστικώς ή εξωδίκως. Η οποία συνιστά ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίσταση διότι αντίκειται στους καταστατικούς σκοπούς του ΣΔΚΑΣΕ και στην διαιτητική δεοντολογία.
 
2. Στους ελεγχόμενους επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές κατόπιν κλήσης σε απολογία:
 
2α. Παραπομπή στις πειθαρχικές επιτροπές ΚΕΔ
 
2β. Παραπομπή για οριστική διαγραφή
 
 
δ. Δυσφήμιση οργάνων του ΣΔΚΑΣΕ
 
1. Ως δυσφήμιση των οργάνων του ΣΔΚΑΣΕ νοείται η με οποιονδήποτε τρόπο δημόσια διατύπωση δυσμενών κρίσεων (αναρτήσεις σε μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όπως το Facebook ή το Twiter), που κατευθύνεται κατά των θεσμοθετημένων οργάνων του ΣΔΚΑΣΕ καθώς και των φυσικών προσώπων που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτά ή τα εκπροσωπούν. Τα μέλη του ΣΔΚΑΣΕ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να συνομιλούν δημοσίως μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, με άτομα που εμπλέκονται με Συλλόγους  Καλαθοσφαίρησης (Παράγοντες, Προπονητές, Παίκτες, Φροντιστές κλπ) ή μεταξύ τους και το θέμα της συζήτησης να αφορά αποτελέσματα αγώνων, κρίση συναδέλφων, απόδοση ομάδων κλπ. Επίσης απαγορεύεται να δίνουν συνεντεύξεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο χωρίς να έχει δοθεί άδεια από τον ΣΔΚΑΣΕ.
 
2. Στους ελεγχόμενους επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές κατόπιν κλήσης σε απολογία:
 
2α. Έγγραφη επίπληξη με υποχρέωση δημόσια ανάκλησης και αποκατάστασης της φήμης αυτών, άλλως επιβάλλονται και σωρευτικά οι κάτωθι ποινές ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος:
 
2β. Προσωρινή αναστολή της δήλωσης ενέργειας ή μη για χρονικό διάστημα από τριάντα (30) ημερών έως και το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
 
2γ. Προσωρινή αναστολή της δήλωσης ενέργειας ή μη για χρονικό διάστημα δύο (2) αγωνιστικών περιόδων (της τρέχουσας και της επόμενης).
 
2δ. Οριστική διαγραφή.
 
ε. Παράνομη Συμμετοχή σε αγώνα. 
 
Κάθε ενεργός ή μη διαιτητής, κομισάριος (τεχνικός παρατηρητής) και παρατηρητής διαιτησίας απαγορεύεται να συμμετέχει σε αγώνες/διοργάνωση ή όργανα διαιτησίας χωρίς εξουσιοδότηση η ορισμό από τα αρμόδια όργανα ΚΕΔ ΕΟΚ και ΚΕΔ ΕΣΚΑΣΕ.
 
Στους ελεγχόμενους επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές κατόπιν κλήσης σε απολογία:
 
1. Παραπομπή στις πειθαρχικές επιτροπές ΚΕΔ
 
2. Προσωρινή αναστολή της δήλωσης ενέργειας ή μη για χρονικό διάστημα από τρείς (3) μήνες έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστική περιόδου.
 
3. Παραπομπή για οριστική διαγραφή
 
Η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται σε όλα τα μέλη του ΣΔΚΑΣΕ, ενεργά, μη ενεργά αλλά και μέλη που βρίσκονται σε κατάσταση ανενεργείας (δεν έχουν υποβάλλει δήλωση ενεργείας η μη).
 

ζ. Δωροδοκία/Δωροληψία

 
1. Όποιος με οιονδήποτε τρόπο προσφέρει, υπόσχεται ή λαμβάνει αδικαιολόγητο δώρο, για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου, εφόσον καταδικαστεί αμετάκλητα από ποινικό δικαστήριο τιμωρείται με οριστική διαγραφή.
 
η. Οικονομικές Υποχρεώσεις – Παρουσίες Μελών
 
Οι διαιτητές εν ενεργεία και μη υποχρεούνται να καταβάλουν στον ΣΔΚΑΣΕ εμπρόθεσμα τις οικονομικές εισφορές τους η οποίες είναι ετήσιες συνδρομές και κρατήσεις υπέρ ΣΔΚΑΣΕ από αγωνιστικές συμμετοχές.
 
Η μη καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών είναι παράπτωμα.
 
Στους ελεγχόμενους επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:
 
1. Αίτηση στην ΚΕΔ ΕΟΚ και ΚΕΔ ΕΣΚΑΣΕ για την πλημμελή χρησιμοποίηση των διαιτητών που δεν είναι συνεπείς με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
 
2. Προσωρινή αναστολή της δήλωσης ενέργειας ή μη για χρονικό διάστημα μέχρι καταβολής των οφειλόμενων, όταν οι οφειλές ξεπερνούν τους 2 μήνες.
 
Οι διαιτητές εν ενεργεία και μη υποχρεούνται να συμμετέχουν στις μηνιαίες συγκεντρώσεις αλλά και στις εκδηλώσεις του ΣΔΚΑΣΕ.
 
Η μη συμμετοχή των μελών στις συγκεντρώσεις / εκδηλώσεις είναι παράπτωμα.
 
Στους ελεγχόμενους επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:
 
1. Αίτηση στην ΚΕΔ ΕΟΚ και ΚΕΔ ΕΣΚΑΣΕ για την πλημμελή χρησιμοποίηση των διαιτητών που δεν συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αδικαιολόγητα και πέραν των 2 συνεχόμενων απουσιών.
 
2. Προσωρινή αναστολή της δήλωσης ενέργειας ή μη για χρονικό διάστημα από ένα (1) μήνα έως έξι (6) μήνες μέχρι την εκ νέου συμμετοχή στις συγκεντρώσεις / εκδηλώσεις του
 
ΣΔΚΑΣΕ
 
3. Παραπομπή για οριστική διαγραφή αν οι αδικαιολόγητες απουσίες τυγχάνουν για διάστημα πέραν του ενός αγωνιστικού έτους.
 
 
ΑΡΘΡΟ 9
 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 
Οι συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος χορηγίας ή διαφήμισης για την διαιτησία των αγώνων καλαθοσφαίρισης καταρτίζονται και υπογράφονται από το ΔΣ του ΣΔΚΑΣΕ.
 
Όλοι οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις σχετικές εντολές του ΣΔΚΑΣΕ, διότι σε διαφορετική περίπτωση το ΔΣ του ΣΔΚΑΣΕ θα αναστέλλει την δήλωση ενεργείας των.
 
Ο παρών κανονισμός αποτελούμενος από 9 άρθρα (εννέα) εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του κατά την Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΔΚΑΣΕ στην .............. στις 5/10/2016 και τίθεται σε εφαρμογή.
 
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ του ΣΔΚΑΣΕ
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Επισκέψεις

094923
Σήμερα
Χθές
Αυτή την εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Αυτός ο μήνας
Προηγούμενος μήνας
Συνολικά
35
55
90
94276
2564
3680
94923
Η IP σου : 18.208.202.194
29-09-2020